دفتر توسعه آموزش دانشكده ( Educational Development Office: EDO)

 دفتر توسعه آموزش (Educational Development Office: EDO) به عنوان کانون تفکر و نوآوری در راستای ارتقای کیفی آموزش در دانشکده می باشد و فعالیتهای متنوعی را در راستای رسالت و اهداف خود انجام میدهد و همچنین به عنوان مرکز برنامه ریزی آموزشی دانشكده، مسئوليت نظارت و ارزیابی فرآیندهای آموزشی و برنامه ریزی  و اجرای برنامه هایی در جهت  ارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکرد آن در راستای سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش EDC، معاونت آموزشی دانشکده و دانشگاه و وزارت متبوع عمل کرده و عمدتا به امر بهبود کیفی آموزش، برنامه ریزی آموزشی و درسی، آموزش اساتید ، ارزشیابی و آموزش مداوم می پردازد.